کافه میم

مهر ۸, ۱۳۹۷
رادیوچی

مجموعه Her فصل دوم اپیزود ۱ : مهر

کافه میم مجموعه Her فصل دوم اپیزود ۱ : مهر  
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷

مجموعه Her اپیزود ۳ : تیر

کافه میم مجموعه Her اپیزود ۳ : تیر  
مرداد ۲۸, ۱۳۹۷

مجموعه Her اپیزود ۴ : هلیای من

کافه میم مجموعه Her اپیزود ۴ : مرداد  
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

مجموعه Her اپیزود ۲ : هلیای من

کافه میم مجموعه Her اپیزود ۲ : هلیای من کتاب صوتی بار دیگر شهری که دوست می داشتم